Sale and Lease Back als Financieringsalternatief voor Vastgoed

Wat is een Sale and Lease Back financiering?

Sale and Lease Back is een alternatief voor traditionele bankfinanciering (investeringskredieten, vastgoedkredieten). De ondernemer verkoopt het vastgoed of onroerend goed dat eigendom is van de onderneming, aan immolease. Dit kan zowel een bestaand vast actief als een nieuwe investering zijn. Na de verkoop leaset de onderneming het vastgoed terug voor een vaste huurperiode en betaalt zij een vaste periodieke huur, dit is dus sale and lease back. De opbrengst van de verkoop verhoogt de liquiditeit van de onderneming die kan worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden zoals werkkapitaal, kapitaaluitgaven, O&O en overnames.

Waarom is Sale and Lease Back financiering intressant?

Vooral met sale and lease back oplossing voor onroerend goed kan een hogere loan to value "LTV" en langere looptijden worden bereikt dan met klassieke hypothecaire financieringen.
Liquiditeit wordt gegenereerd door de realisatie van stille reserves (waardestijgingen). Vastgelegd kapitaal in niet-operationele activa wordt via de sale and lease back oplossing vrijgemaakt en de onderneming kan zich concentreren op haar kernactiviteiten.

Vooral in vastgoedactiva van een onderneming kunnen regelmatig grote verborgen reserves worden aangetroffen. Maar ook op het gebied van vaste activa treft men zeer vaak activa aan die fiscaal maximaal zijn afgeschreven en waarvan de werkelijke gebruiksduur en dus ook de actuele waarde aanzienlijk hoger ligt. Een Sale and Lease Back maakt deze verborgen reserves voor de onderneming vrij en vergroot de financiële vrijheid door de instroom van liquiditeiten. Bij operationeel vastgoed is de afschrijvingsperiode van een vastgoedinvestering ook aanzienlijk langer dan bij operationele investeringen die direct ten dienste staan van het productieproces. De daaruit voortvloeiende kapitaalverplichting op lange termijn vermindert de financiële speelruimte voor investeringen zoals machines, IT of onderzoek en ontwikkeling.

Voor een ondernemer die een zo hoog mogelijk rendement nastreeft, zijn investeringen in vastgoed minder aantrekkelijk dan voor gespecialiseerde vastgoedbeleggers. Voor deze laatsten ligt de klemtoon op het behoud van de kern van hun investering, terwijl zij tegelijkertijd het waarderingsrisico laag houden, waardoor het verwachte rendement relatief laag is. De ondernemer daarentegen richt zich volledig op de operationele business. Door middel van een sale and lease back van bijvoorbeeld bedrijfsvastgoed kan hij zijn financieringsstrategie hierop afstemmen.

Wat zijn de voordelen van een Sale and Lease Back financiering?
 1. Financiering van het volledige investeringsbedrag
  Bij klassieke bankleningen wordt meestal verwacht dat de investering gedeeltelijk met eigen middelen van de onderneming wordt gefinancierd. Banken waarderen het goed op basis van "loan-to-value" berekeningen en financieren dus slechts tussen ca. 60-80% van de aankoopkosten. Bij sale and lease back daarentegen komt 100% van de investeringskosten meestal voor rekening van de lessor.
 2. Blijvende toegang tot het verkochte goed
  Zelfs na de verkoop van het goed behoudt de onderneming de volledige gebruikswaarde door de gelijktijdige ondertekening van een leasingovereenkomst, d.w.z. dat de onderneming volledig toegang blijft hebben tot het verkochte goed die hij maandelijks afbetaald via de sale and lease back oplossing.
 3. Flexibele voorwaarden van het sale and lease back contract
  Zowel de looptijd van het sale and lease back contract als de terugoverdracht van het goed aan het einde van de leasingperiode kunnen individueel worden overeengekomen. In het geval van onroerend goed kunnen bijvoorbeeld ook uitbreidingsinvesteringen in het onroerend goed en onderverhuringen samen met de Lessor worden geregeld.
 4. Afstemmen van de looptijden
  Wanneer een investering wordt gefinancierd door middel van klassieke bankleningen, lopen de krediettermijn en de gebruiksduur van het goed meestal uiteen. Dit heeft tot gevolg dat de lening regelmatig wordt terugbetaald lang vóór het einde van de nuttige levensduur van het goed, d.w.z. dat de aflossingen op de lening hoger zijn dan de afschrijvingen. Bij sale and lease back daarentegen zijn de financieringsbetalingen (aflossingscomponent) en de toegerekende kosten (afschrijving op basis van de gebruiksduur van het goed) in evenwicht indien de leasingperiode dienovereenkomstig wordt gekozen.
 5. Geen financiële convenanten
  In tegenstelling tot traditionele bankleningen bevat een sale and lease back geen financiële convenanten die moeten worden nageleefd. De lessor verkrijgt eigendomsrechten door de aankoop van het geleasede goed en is via het leasecontract de lessor, maar geen kredietverstrekker.

Wanneer is een sale and lease back financiering een optie voor uw bedrijf?
 1. Financieringsalternatief op lange termijn voor investeringen in vaste activa
 2. Aanvulling op de financieringsmix
 3. Uitgeputte schuldcapaciteit bij relatiebanken
 4. Dringende behoefte aan liquiditeit
 5. In de aanloop naar een verkoop van de onderneming

Terwijl klassieke financiers zoals banken, spaarbanken en andere traditionele kredietverstrekkers hun kredietbeoordeling baseren op de algemene financiële situatie van de onderneming, focussen sale and lease back maatschappijen zoals Immolease op de waarde van het actief. Daardoor kan Immolease een aantrekkelijke financiering aanbieden voor zowel bedrijven met een investment grade rating als voor kredietnemers met een lagere rating.


Interesse in een Sale and lease back oplossing voor je vastgoed?

Wij helpen je verder!
Vul onderstaand contactformulier in en wij helpen u snel verder.